Ga naar de inhoud

AVG - PRIVACY

Nederlandse Gordon Setter Club - NGSC -

gevestigd aan:

Dr. Nolensstraat 16
6467 EL  Kerkrade
Nederland

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
 
Dr. Nolensstraat 16
6467 EL  Kerkrade
Nederland
 
De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Nederlandse  Gordon Setter Club - NGSC - Hij/zij is te bereiken via  secretaris@gordonsetter.nl
     

Persoonsgegevens die wij verwerken
 
Nederlandse Gordon Setter Club - NGSC - verwerkt uw persoonsgegevens  doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan  ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij  verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt  bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in  correspondentie en telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
     

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te  verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze  toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo  te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder  ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die  toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een  minderjarige, neem dan contact met ons op via  secretaris@gordonsetter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
     

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 
Nederlandse Gordon Setter Club - NGSC - verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Nederlandse Gordon Setter Club - NGSC - analyseert  uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het  aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
     

Geautomatiseerde besluitvorming
 
Nederlandse Gordon Setter Club - NGSC - neemt geen automatische besluiten op  basis van geautomatiseerde verwerkingen

     
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
Nederlandse Gordon Setter Club - NGSC - bewaart uw  persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te  realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de  volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van  persoonsgegevens: 2 jaar na opzegging lidmaatschap
     

Delen van persoonsgegevens met derden
  
Nederlandse Gordon Setter Club - NGSC - verkoopt uw  gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig  is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan  een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in  onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor  eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Nederlandse Gordon Setter Club - NGSC - blijft verantwoordelijk voor  deze verwerkingen.
     

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 
Nederlandse Gordon Setter Club - NGSC - gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand  dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de  browser van uw computer, tablet of smartphone. Nederlandse Gordon Setter  Club - NGSC - gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.  Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat  bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies  worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen  optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al ge├»nformeerd over  deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.   U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te  stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle  informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser  verwijderen.  Zie voor een toelichting:  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
     

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of  te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming  voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de  verwerking van uw persoonsgegevens door Nederlandse Gordon Setter Club -  NGSC - en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent  dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij  van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u  genoemde organisatie, te sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking  van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens  sturen naar secretaris@gordonsetter.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,  vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te  sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de  strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We  reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nederlandse Gordon Setter Club - NGSC - wil u er tevens op wijzen dat u  de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende  link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
     

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Nederlandse Gordon Setter Club - NGSC - neemt de bescherming van uw  gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,  onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed  beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@gordonsetter.nl
Terug naar de inhoud